Statut

STOWARZYSZENIA INICJATYW MOTORYZACYJNO-TECHNICZNYCH

„SIM-TECH”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Inicjatyw Motoryzacyjno-Technicznych „SIM-TECH” i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 3. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla zrzeszania i integrowania osób oraz środowiska rzeczoznawców i specjalistów,  zajmujących się zagadnieniami motoryzacyjnymi i technicznymi, reprezentowania i ochrony zawodu rzeczoznawcy tych branż, a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.

§ 2.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

§ 3.

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony, posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 roku, Nr 79, poz. 855 ze zmianami) oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, a także innych, o ile takie uczestnictwo będzie zgodne z celami i zadaniami Stowarzyszenia.
 4. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną jego członków.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania Stowarzyszenia

 

§ 4.

Celem Stowarzyszenia jest:

1/ działanie na rzecz integracji środowiska branżowego w celu zrzeszania rzeczoznawców i specjalistów, zajmujących się zagadnieniami motoryzacyjnymi i maszynowymi,

2/  reprezentowanie i ochrona zawodu rzeczoznawcy w/w branż,

3/ propagowanie wśród członków informacji, metod i technik w zakresie opiniowania  zagadnień motoryzacyjnych i maszynowych,

4/ promocja zawodu rzeczoznawcy w Polsce oraz tworzenie standardów zawodowych  i etycznych tej grupy,

5/ dbałość o przestrzeganie przez rzeczoznawców zasad etyki zawodowej,

6/ działalność naukowa, naukowo-techniczna, na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, edukacyjno-oświatowa.

§ 5.

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:

1/ szkolenie i nadawanie własnych uprawnień rzeczoznawcom i specjalistom od zagadnień motoryzacyjnych i maszynowych oraz rekomendowanie ich właściwym organom,

2/ umożliwianie uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności swym członkom,

3/ działalność wydawniczą i publikacje internetowe,

4/ organizację szkoleń, konferencji, seminariów i warsztatów,

5/ stworzenie katalogu kryteriów i wymogów oczekiwanych od osób zajmujących się działalnością ekspercką,

6/ współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,

7/ wykonywanie ocen i opinii eksperckich,

8/ poddawanie się procedurom certyfikacji w zakresie jakości zarządzania,

9/ wspieranie inicjatyw propagujących bezpieczeństwo ruchu drogowego,

10/ prowadzenie działalności w sportach motorowych poprzez pomoc w organizacji i udział w komisjach technicznych.

§ 6.

 1. Dochód z działalności Stowarzyszenia jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podział między członków.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

 

§ 7.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne z tym, że osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 8.

1. Stowarzyszenie posiada członków:

1/ zwyczajnych,

2/ wspierających,

3/ honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia), która:

1/złoży deklarację członkowską,

2/przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

3. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym można zostać po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego umocowanego przedstawiciela.

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 9.

1. Członek Zwyczajny ma prawo do:

1/biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2/korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności

Stowarzyszenia,

3/udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez

Stowarzyszenie,

4/zgłaszanie wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

5/zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu

Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu ze

Stowarzyszenia.

2. Członek Zwyczajny zobowiązany jest do:

1/udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2/przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3/przestrzegania standardów zawodowych i etycznych wprowadzonych

przez Stowarzyszenie,

4/promowania idei i celów Stowarzyszenia we własnych środowiskach

zawodowych.

5/regularnego opłacania składek i innych świadczeń nałożonych na

członków, zgodnie ze statutem.

3. Członek Honorowy  zobowiązany jest do:

1/przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2/przestrzegania standardów zawodowych i etycznych wprowadzonych

przez Stowarzyszenie,

3/promowania idei i celów Stowarzyszenia we własnych środowiskach

zawodowych.

§ 10.

1. Członek wspierający, spośród praw członka zwyczajnego, nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członek Honorowy jest zwolniony ze składek członkowskich i innych świadczeń określonych Statutem.

§ 11.

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

1/pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

2/wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu, na pisemny

wniosek dwóch członków Stowarzyszenia, z powodów:

 • łamania statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo umyślne,
 • naruszenia zasad etyki zawodowej.

3/skreślenia z listy członków z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z

opłatą składek członkowskich za okres 12 miesięcy lub innych zobowiązań

statutowych,

4/zgonu członka,

5/utraty osobowości prawnej (w przypadku członków wspierających).

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 12.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1/Walne Zebranie Członków,

2/Zarząd,

3/Komisja Rewizyjna,

4/Sąd Koleżeński.

§ 13.

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 14.

W przypadku wykluczenia, rezygnacji lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów podczas trwania Walnego Zebrania Członków, według kolejności uzyskanych głosów, a w przypadku ich braku spośród członków Stowarzyszenia wskazanych przez Zarząd. Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 15.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd

Stowarzyszenia.

5. O terminie i miejscu obrad Zarząd zawiadamia wszystkich członków co

najmniej na 14 dni przed zebraniem.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

 • z jego inicjatywy,
 • na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.

9. Głosowania w sprawach osobowych są tajne.

10. Nieobecność na Walnym Zebraniu Członków więcej aniżeli połowy członków

zwyczajnych Stowarzyszenia może skutkować podjęciem decyzji przez

Zarząd o zwołaniu Walnego Zebrania w drugim terminie, z pominięciem

wymaganej frekwencji wśród uczestników, podczas którego uchwały podjęte

zwykłą większością głosów mają moc obowiązującą, z wyłączeniem spraw

zawartych w § 24 Statutu.  

§ 16.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1/określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,

2/uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

3/wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia,

4/udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5/rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

6/uchwalanie budżetu,

7/uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

8/rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

9/rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

10/rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,

11/podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

12/podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

 

Zarząd

 

§ 17.

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z Prezesa, wybranego przez Walne Zebranie Członków w oddzielnym głosowaniu, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i jednego Członka.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 2 miesiące.

4. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro i zatrudniać w nim pracowników.

5. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Walne Zebranie Członków.

§ 18.

Do kompetencji Zarządu należy:

1/realizacja celów Stowarzyszenia poprzez kierowanie i reprezentowanie Stowarzyszenia,

2/wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

3/sporządzanie planów pracy, budżetu i preliminarzy wydatków,

4/sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5/podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

6/zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

7/organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 19.

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

5. Zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalany przez Walne Zebranie Członków.

§ 20.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1/kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

2/składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

3/prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

4/składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

5/składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

Sąd Koleżeński

 

§ 21.

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
 3. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w jego pełnym składzie.
 4. Zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalany przez Walne Zebranie Członków.

§ 22.

1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

1/rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem statutu i zasad etyki

zawodowej przez członków Stowarzyszenia,

2/rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,

3/składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu

Członków.

2. Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące. Postępowanie zamyka wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.

3. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zebrania Członków.

4. Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary:

 • upomnienia,
 • nagany,
 • zawieszenia w prawach członkowskich,
 • wykluczenia ze Stowarzyszenia.

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

§ 23.

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

3. Źródłami tworzenia majątku Stowarzyszenia są:

 • składki członkowskie i inne świadczenia finansowe lub rzeczowe wniesione przez członków Stowarzyszenia,
 • darowizny, spadki oraz zapisy,
 • dochody z własnej działalności statutowej,
 • dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,
 • dotacje i korzyści z ofiarności publicznej.

4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

7. Zarząd ustala terminy uiszczania składek członkowskich.

8. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych podpisy Prezesa lub V-ce Prezesa.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 24.

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach, cytowanego w  § 3 niniejszego statutu.

4. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.

Prusim, 28 marca 2015 r.